Onregelmatige werkwoorden

  1e rijtje (werkwoord) 2e rijtje (verleden tijd) 3e rijtje (volt. deelw.)
zijn/worden be was/were been
slaan/verslaan beat beat beaten
worden become became become
beginnen begin began begun
wedden bet bet bet
binden bind bound bound
bijten bite bit bitten
blazen/waaien blow blew blown
breken break broke broken
brengen bring brought brought
uitzenden broadcast broadcast broadcast
bouwen build built built
branden/verbranden burn burnt burnt
barsten burst burst burst
kopen buy bought bought
vangen catch caught caught
kiezen choose chose chosen
komen come came come
kosten cost cost cost
snijden/knippen cut cut cut
zaken doen/(uit)delen deal dealt dealt
graven dig dug dug
doen do did done
trekken/tekenen draw drew drawn
drinken drink drank drunk
rijden (auto) drive drove driven
eten eat ate eaten
vallen fall fell fallen
(zich)voeden/voeren feed fed fed
(zich) voelen feel felt felt
vechten fight fought fought
vinden find found found
passen fit fit fit
vliegen fly flew flown
vergeten forget forgot forgotten
vergeven forgive forgave forgiven
(be)vriezen freeze froze frozen
krijgen get got got
geven give gave given
gaan go went gone
groeien grow grew grown
hangen hang hung hung
hebben have had had
horen hear heard heard
(zich)verbergen hide hid hidden
slaan/raken hit hit hit
(vast)houden hold held held
pijn doen hurt hurt hurt
houden/bewaren keep kept kept
weten/kennen know knew known
leiden lead led led
leren learn learnt learnt
(ver)laten leave left left
(toe)laten/verhuren let let let
liggen lie lay lain
verliezen lose lost lost
maken make made made
bedoelen/betekenen mean meant meant
ontmoeten meet met met
betalen pay paid paid
zetten/leggen put put put
ophouden (met) quit quit quit
lezen read read read
rijden (fiets/paard) ride rode ridden
(op)bellen ring rang rung
opstaan/stijgen rise rose risen
rennen run ran run
zeggen say said said
zien see saw seen
verkopen sell sold sold
(ver)zenden/(ver)sturen send sent sent
zetten/plaatsen/instellen set set set
schudden shake shook shaken
schieten shoot shot shot
tonen/laten zien show showed shown
sluiten shut shut shut
zingen sing sang sung
zitten sit sat sat
slapen sleep slept slept
spreken speak spoke spoken
spellen spell spelt spelt
doorbrengen/uitgeven spend spent spent
staan stand stood stood
stelen steal stole stolen
plakken stick stuck stuck
slaan/staken strike struck struck
zweren/vloeken swear swore sworn
vegen sweep swept swept
zwemmen swim swam swum
nemen/brengen take took taken
onderwijzen teach taught taught
zeggen/vertellen tell told told
denken think thought thought
gooien throw threw thrown
begrijpen/verstaan understand understood understood
wakker maken/worden wake woke woken
dragen (kleding) wear wore worn
winnen win won won
schrijven write wrote written

back to grammar index